POSTUP 2018-05-08T13:51:15+02:00

RE-PAS | REALIZÁCIA

REPAS+
pre uchádzačov o zamestnanie mimo BSK

(aktualizácia od 01.01.2018)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Na účely REPAS+ sa za rekvalifikáciu nepovažujú rekvalifikačné kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samostatného kraja.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na akú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) príspevok na rekvalifikáciu v zmysle § 54 ods. 1 písm. d), resp. rovnaké vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad práce nepodporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B. Úrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy je možné rekvalifikačný kurz akceptovať len vtedy, ak časť rekvalifikačného kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako 50 %.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň musí byť dodržaný princíp primeranosti (t. j. aby cena za vybranú rekvalifikáciu zodpovedala obvyklým cenám v danom čase a mieste) a zverejnené cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si sám z verejne dostupných rekvalifikačných kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na rekvalifikáciu (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Požiadavka má dve hlavné časti:

 • časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
 • časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,

Prílohou požiadavky sú dve vyhlásenia, z ktorých uchádzač o zamestnanie vyplní len jedno, v závislosti od toho, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný:

 1. predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie,
 2. nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne predpokladaného začiatku rekvalifikácie, ktorý uviedol poskytovateľ rekvalifikácie v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku rekvalifikácie, v prípade, ak nebude možné zrealizovať rekvalifikáciu v predpokladanom termíne.

Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou a vystaví REPAS+. REPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Za oprávnené výdavky súvisiace s rekvalifikáciou sa považujú:

 • príspevok na kurzovné,
 • príspevok na cestovné a stravné.

Úrad uhradí uchádzačovi o zamestnanie najviac 100 % nákladov na rekvalifikáciu, maximálne však len do výšky uvedenej v dohode a v REPAS+, a príspevok na cestovné a stravné maximálne vo výške uvedenej v dohode na základe predloženej žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou podanej do podateľne úradu práce alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Základné informácie o možnostiach získania príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce sú uvedené v propagačnom materiáli – letáku.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou je možné získať na každom úrade práce.

* V prípade, ak má uchádzač o zamestnanie záujem absolvovať špecializovaný rekvalifikačný kurz, ktorý nespĺňa odporúčaný finančný limit na osobohodinu, poskytovateľ rekvalifikácie je povinný predložiť k požiadavke:

 1.  písomné zdôvodnenie, v ktorom jasným a zreteľným spôsobom vysvetlí, prečo žiada uplatniť reálnu cenu na trhu a z akého dôvodu nie je možné dodržať odporúčané maximálne cenové limity,
 2.  prieskum trhu preukazujúci, že suma uvedená v časti B požiadavky predstavuje reálnu cenu na trhu.

Poskytovateľ rekvalifikačného kurzu môže preukázať prieskum trhu na základe:

 • cenového prieskumu oslovením minimálne 2 poskytovateľov rekvalifikačného kurzu, ktorí realizujú rovnaký rekvalifikačný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ rekvalifikačného kurzu predloží celú komunikáciu s poskytovateľmi rekvalifikačného kurzu, ktorých oslovil

alebo

 • cenového prieskumu z minimálne 2 webových stránok poskytovateľov rekvalifikačného kurzu, ktorí realizujú rovnaký rekvalifikačný kurz – pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu, poskytovateľ rekvalifikačného kurzu predloží „print screeny“ predmetných webových stránok (môžu byť aj vrátane dokumentov stiahnutých z týchto webových stránok), ktoré budú jasne a zreteľne preukazovať cenu rekvalifikačných kurzov.

AKO POSTUPOVAŤ U NÁS?

Rekvalifikačné kurzy RE-PAS v Pyrokomplex s.r.o. absolvujete:

 • ako akreditované rekvalifikačné kurzy
 • s bezproblémovým preplatením cez ÚPSVaR
 • jednoducho – rýchlo – bez zálohy

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

POSTUP PRE ZÍSKANIE REKVALIFIKÁCIE CEZ RE-PAS

Keďže na príspevok na rekvalifikáciu nie je právny nárok, úrad požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS. Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

UPOZORNENIE!

Úrad práce má na schválenie Vášho kurzu až 14 dní! Všetky doklady je potrebné na úrad doručiť v stanovenom termíne. Ak uchádzač o zamestnanie predčasne ukonči rekvalifikáciu bez vážnych dôvodov a úrad práce Vás vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie, úrad práce Vám kurz nepreplatí.

KONTAKT PRE KURZY RE-PAS ZADARMO

Aby ste kurz získali zadarmo, stačí nás kontaktovať na info@re-pas.sk, formulárom alebo telefonicky na tel. +421 948 207 442 a my Vám poskytneme všetky potrebné informácie.